Start Start
Witaj na stronie startowej
PDF Drukuj Email

SŁÓW  KILKA  O PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WARCIE


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie mieści się w odrębnym skrzydle Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Budynek szkoły  prezentuje się dość okazale na tle otaczającego parku i mniejszych zabudowań. Usytuowany jest blisko dworca autobusowego.
Swoim działaniem poradnia obejmuje miasto i gminę Warta, gminę Goszczanów oraz od 1 września 2012r. całą gminę i miasto Błaszki. Jest placówką publiczną prowadzoną przez powiat sieradzki. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 – 16.
Lokal dostosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, także na wózkach inwalidzkich.
Placówka posiada dobre wyposażenie komputerowe i multimedialne,  dostęp do internetu, niezbędny sprzęt, testy do badań , nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Poradnia jest placówką publiczną, przyjazną dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Realizuje wszystkie zadania statutowe, otwarta jest na nowe wyzwania i gotowa do udzielania pomocy dzieciom i młodzieży od 0 – 19 roku życia, bądź do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom i wychowawcom oraz specjalistom wspierającym pomoc oraz opiekę w szkołach i poza nimi. Usługi prowadzi  nieodpłatnie, na najwyższym poziomie swoich możliwości. Przyjmuje wszystkich zgłaszających się klientów, każdego roku około 700 dzieci i młodzieży.
Pracownicy (dyrektor z wieloletnim stażem pracy, pedagog, dwóch psychologów, dwóch logopedów) to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiadają kwalifikacje w zakresie: diagnozy, profilaktyki, doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, logopedii klinicznej i neurologopedii, terapii systemowej rodzin, psychoterapii i socjoterapii.
Klienci chętnie korzystają z usług poradni. Wpływa na to kameralna atmosfera, życzliwość i gotowość niesienia pomocy, profesjonalizm i wnikliwe podejście do ich problemów. Poradnia kładzie duży nacisk na współprace z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, co umożliwia realizacje wielu projektów i przedsięwzięć, które uwzględniają potrzeby środowiska. Jest wieloletnim organizatorem kampanii profilaktyczno – wychowawczo – edukacyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w bieżącym roku obchodzi 10 - lecie organizowania powyższych akcji. W 2012 i 2013 roku kampania jest zgodna z „Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego”.
Psychoedukacją w szkołach/placówkach obejmuje ponad 70% dzieci i młodzieży. W ostatnich latach profilaktyka rozszerzona została także na dzieci przedszkolne.
Powyższą działalność profilaktyczną  podsumowuje  międzygminnym spotkaniem uczniów i nauczycieli w Warckim Centrum Kultury w Warcie. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz   nagrody rzeczowe.
Powyższa działalność możliwa jest dzięki     naszym sponsorom, którymi są Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy gminach w: Warcie, Błaszkach i Goszczanowie. Dyrektor i pracownicy wyrażają serdeczne podziękowania.    
Poradnia stara się skoordynować swoją pracę z wszelkimi działaniami  środowiska lokalnego, ściśle współpracuje ze szkołami, przedszkolami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi podległymi opiece. Współpracuje także z samorządowymi władzami lokalnymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny. Utrzymuje kontakty merytoryczne z uczelniami, ośrodkami doskonalącymi i terapeutycznymi, instytucjami oświatowymi i medycznymi na terenie kraju.
Dzięki dużemu zaangażowaniu, kompetencjom, sprawnością w działaniu poradnia stara się sprostać wymaganiom i  potrzebom środowiska lokalnego. Otacza pomocą  dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszego okresu życia i  ich rodziny, prowadząc zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,  w tym także na terenie domu rodzinnego. Ponadto najważniejszymi działaniami placówki są: wieloaspektowa diagnoza; różnorodne – dostosowane do potrzeb klienta formy terapii, w tym systemowa terapia rodzin; psychoterapia i  socjoterapia; pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; wspieranie rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; szeroko pojęta profilaktyka wychowawcza, uzależnień i innych problemów dzieci oraz młodzieży z grup ryzyka; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; doradztwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych wymagających szybkiej interwencji; grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. W ubiegłym roku, poradnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, powołała nowe grupy wsparcia dla: pedagogów, psychologów i wychowawców klas; rodziców dzieci nadpobudliwych i z ADHD; nauczycieli uczących dzieci  z orzeczeniami w szkole ogólnodostępnej; rodziców dzieci z problemami w nauce i orzeczonych do kształcenia specjalnego. Poradnia nie tylko pomaga uczniom z trudnościami, ale również prowadzi  zajęcia rozwijania aktywności twórczych u dzieci zdolnych i współpracuje z ich rodzicami oraz nauczycielami.      
Działalność poradni w grudniu 2012 roku została poddana ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty, Delegatura w Sieradzu. W ewaluowanych obszarach uzyskała bardzo wysokie i wysokie stopnie spełniania wymagań.
Dyrektor i pracownicy  zapraszają Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych informacji o poradni i jej pracy. Zamieszczony jest na platformie internetowej www.npseo.pl.

Halina Chrebelska
P.P.P. w Warcie


 
Copyright © 2020 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla 1.5 themes free