Start Historia PPP w Warcie
PDF Email

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie utworzona została 1 października 1982r. jako Rejonowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Warcie. Jej akt założycielski podpisała dnia 20 września 1982r., mgr Małgorzata Bartczak –  wicedyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Warcie.

Powołanie tego typu specjalistycznej placówki świadczącej pomoc psychologiczno – pedagogiczną miało ogromne znaczenie dla środowiska, odpowiadało jego zapotrzebowaniom w systemie instytucji świadczących usługi na rzecz oświaty i wychowania.

Pierwszym Dyrektorem Poradni została mgr Aleksandra Adamas. Funkcję tą pełniła do 31 sierpnia 1983r.

Z dniem 1 września 1983r. funkcję dyrektora Poradni powierzono mgr Halinie Chrebelskiej, która na stanowisku tym pozostaje do chwili obecnej.

Pierwszą siedzibą Poradni była Zbiorcza Szkoła Gminna przy ulicy
Świętojańskiej 3. Placówka zajmowała wówczas jeden gabinet w głównym budynku. Początkowo Poradnia dysponowała 2 etatami pedagogicznymi.  

Z czasem powiększono liczbę etatów do 3, z przeznaczeniem 1 na stanowisko logopedy. Zaistniała potrzeba zwiększenia liczby gabinetów i wówczas Poradnia została przeniesiona do wydzielonej części tego budynku z odrębnym wejściem.

Poradnia jeszcze raz zmieniła swój lokal i mieści się w wydzielonej części Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, usytuowanej blisko drogi z odrębnym wejściem. Posiada 5 gabinetów oraz duży hol. Po zmianie lokalu w roku 1999 podjęto działania związane z unowocześnieniem ( wykonano drzwi wejściowe, schody z podjazdem, modernizacje i przystosowanie sanitariatów do korzystania przez osoby niepełnosprawne, renowacje podłóg, częściowe ocieplenie budynku, wymieniono i doposażono gabinety w nowoczesne umeblowanie, przeprowadzono remont holu – poczekalni dla klientów. W latach 2002 - 2012 doposażono placówkę w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, powielający, programy komputerowe. Wystrój Poradni odpowiada obecnym standardom. Wnętrze jest estetyczne i przyjazne dziecku. Pracownicy mają dobre warunki pracy.

W 1993r. placówka zmieniła nazwę na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warcie. Terenem działania do sierpnia 1993r. był obszar gminy i miasta Warta, gminy Goszczanów. Od września 1993r. Poradnia powiększyła teren działania o szkoły w: Kwaskowie, Chabierowie, Kalinowej, Morawkach, Domaniewie  –  z gminy Błaszki, części przyległej do gminy Warta. Natomiast decyzją Rady Powiatu Sieradzkiego  z dniem 1 września 2012r. Poradnia w Warcie otrzymała pod opiekę wszystkie szkoły i przedszkola w gminie Błaszki. Obszar działania poradni, mając na uwadze liczbę dzieci i młodzieży, powiększył się o ok. 2600 osób, co stanowi 1/3 całości terenu.

Od czasu powstania Poradni do 1990r. bezpośredni nad nią nadzór administracyjny sprawował Inspektor Oświaty i Wychowania w miejscu. Natomiast nadzór merytoryczny wypełniał Kurator Oświaty w Sieradzu. Wizytatorami nadzorującymi Poradnię z ramienia Kuratorium Oświaty w Sieradzu, począwszy od 1985r. byli: mgr Jan Sierzchała, a od 1988r. do sierpnia 2007r. –  mgr Alicja Rusin. Od września 2007r. przez około 2 lata  opiekę sprawował Starszy Wizytator mgr Elżbieta Cieślak. Od września 2009r. zniesiono bezpośrednią opiekę placówek, przez poszczególnych wizytatorów.

Po reformie administracyjnej kraju, z dniem 1 stycznia 1999r., organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

Od stycznia 1999r. po zmianach administracyjnych i włączeniu Sieradza oraz gmin: Warta, Goszczanów i Błaszki w struktury województwa łódzkiego, nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawowany jest przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, Delegatura w Sieradzu.

Reforma poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego spowodowała konieczność dostosowywania oferty do potrzeb wychowującego środowiska. Duże zmiany w poradnictwie, a szczególnie rozkwit form i zadań nastąpił od 1989r. Przestały funkcjonować poradnie podporządkowane wojewódzkiej. Wszystkie placówki stały się rejonowymi – samodzielnymi. Pracownicy podjęli różnorodne formy doskonalenia, wyjeżdżają także na międzynarodowe szkolenia. Powstały nowe formy działań takie jak: praca z dzieckiem zdolnym, terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, terapia metodą Paula Dennisona, wczesna interwencja oraz pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w nauce, terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, psychoterapia, socjoterapia, terapia systemowa rodzin, grupy wsparcia, pomoc w sytuacjach kryzysowych i inne formy działań zgodne z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.

Nauczyciele Poradni uczestniczą w konferencjach z udziałem pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ponadto poradnia współpracuje z: Ośrodkiem Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” w Warszawie, Kliniką Zaburzeń Rozwoju „NAWICULA” w Łodzi, Polskim Towarzystwem Dysleksji – Oddział Łódzki, Fundacją „Dzieci Niczyje”, Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Onkologicznie „Zielony Parasol”, mediami,  a także instytucjami na swoim terenie. Wzrasta poziom i zakres diagnozy, terapii, ofert pomocy dziecku i rodzinie. Również wzrasta jakość i różnorodność pomocy adresowanej do szkół i placówek.

Poradnia włącza się w zadania o charakterze powiatowym poprzez przeprowadzanie od kilku lat kampanii profilaktycznych, zgodnych wcześniej z priorytetami Łódzkiego Kuratora Oświaty. Natomiast w ostatnich latach akcje profilaktyczne są zintegrowane z rządowym programem bezpieczeństwa w szkole – 2011r, narodowym programem ochrony zdrowia psychicznego – 2012r. i 2013r.  Powyższe kampanie podsumowane zostają w szkołach oraz międzygminnym spotkaniem uczniów i nauczycieli w Warckim Centrum Kultury w Warcie z udziałem przedstawicieli władz powiatowych, Kuratorium Oświaty Delegatura w Sieradzu, samorządów gmin, których szkołami i przedszkolami   Poradnia opiekuje się. Na podkreślenie zasługuje, iż w bieżącym roku Poradnia obchodzi 10 – lecie organizowania akcji profilaktyczno –wychowawczo – edukacyjnych.

Zasady działania Poradni wynikają z ukazujących się Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (ostatnie z 17 listopada 2010r.). Działalność merytoryczną poradni wytycza statut.

W ciągu  30 lat istnienia Poradni,  jej kadrę pedagogiczną tworzyli liczni pedagodzy, psycholodzy i logopedzi. Zmienił się również pracownik obsługi. Wcześniej kadra pedagogiczna Poradni, dość często zmieniała się z uwagi na brak mieszkań i obecność szpitala. Od 7 lat jest stabilna, dzięki obecności specjalistów w lokalnym środowisku.

Pracownicy pedagogiczni Poradni sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów podyplomowych, kursów doskonalących, warsztatów, szkoleń. Z aktualnie pracujących w Poradni nauczycieli studia podyplomowe ma 5  osób, wszyscy wiele różnorodnych form doskonalenia.  Status nauczyciela dyplomowanego posiadają 2 osoby, 1 -  status nauczyciela mianowanego, 3 – status nauczyciela kontraktowego.

Pracownicy Poradni z dużym zaangażowaniem realizują zadania statutowe. Na przestrzeni 30 lat obserwuje się sukcesywny wzrost zainteresowania odbiorców jej usług. Systematycznie wzrasta liczba klientów korzystających z pomocy specjalistycznej. Poradnia stała się w środowisku niezbędnym ogniwem w lokalnym systemie pomocy. Aktywnie włącza się w działalność „miasteczka oświatowego”, które skupia szkoły i przedszkola podlegające jej opiece. Jest ona placówką o specyficznym charakterze, działania jej są długoterminowe i wieloaspektowe, a efekty  odroczone w czasie i zauważalne dopiero po latach. Kontakt z osobistymi, bardzo trudnymi przeżyciami, kryzysami, problemami osób zgłaszających się po pomoc, stanowi dla pracowników Poradni wielkie wyzwanie i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za losy klientów.

Odbiorcami naszych  działań są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, a w ostatnim czasie również szeroko pojęte środowisko lokalne. Działania mają charakter indywidualny bądź grupowy. W dotychczasowej działalności Poradni sukcesywnie rozszerzane były jej zadania. Podyktowane to zostało potrzebami środowiska szkolnego, rodzinnego, a także zmieniającymi się koncepcjami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W całej historii placówki do różnych form pomocy bezpośredniej przyjęto ponad 15 tysięcy dzieci i młodzieży. Udzielono około 12 tysięcy porad. Warsztatami, prelekcjami oraz różnego typu zajęciami edukacyjnymi, objęto kilkanaście tysięcy odbiorców (wśród tej grupy byli zarówno uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz inni reprezentanci środowiska lokalnego).

Jesteśmy po to, aby każdy poszukujący pomocy mógł ja otrzymać. Staramy się z empatią, otwartością, szacunkiem, życzliwością i profesjonalizmem wspomagać uczniów, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudnych dla nich problemów. Oferujemy profesjonalnie zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną w przyjaznym dla wszystkich otoczeniu. Wspieramy dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, podnoszeniu efektywności uczenia się, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami, poszukujemy właściwych form kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych, i tych których stan zdrowia nie pozwala korzystać z nauczania w klasie szkolnej. Nasze działania są bardzo ściśle związane z pracą szkół, przedszkoli, uczącymi się w nich dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami. Pełnimy wobec placówek oświatowych rolę wspierającą. Stamtąd wywodzą się nasi klienci, bez nich nie byłoby naszej historii.

W okresie 30 lat działalności, osiągnięć mamy wiele. Młoda, ambitna, nieustannie doskonaląca się, stabilna kadra specjalistów z wielkim zaangażowaniem i oddaniem realizuje zadania na rzecz dziecka i jego rodziny, szkoły – nauczycieli. Nasze sukcesy są owocem współpracy i porozumienia, troski organu prowadzącego i nadzorującego, samorządów terytorialnych gmin, wspierających nas instytucji pozaoświatowych, organizacji pozarządowych funkcjonujących w lokalnym środowisku, którym serdecznie dziękujemy.

W przyszłości pragniemy nieustannie poszerzać naszą  ofertę, podnosić własne kompetencje zawodowe, jeszcze ściślej współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz naszych klientów. Wierzymy, że dzięki naszej wspólnej, intensywnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli, uda nam się nadal realizować zaplanowane cele i zadania.

Tak to w sztafecie pokoleń przekazane zostaną ideały i dorobek, które będą dalej pielęgnowane, budowane i rozwijane.

Ktoś, za jakiś czas, znowu dopisze kolejne karty bogatej i chlubnej historii Poradni.


 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla 1.5 themes free