Start Statut
Statut PDF Drukuj Email

  

S T A T U T

 

PORADNI  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

W   W A R C I E

 

 

 

            Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2002r.  Nr 223 , poz. 1869) z póżn. zm.  i rozporządzeniem MEN  z dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 199).

 

§ 1

 

Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie. W dalszej części statutu nazywana będzie „poradnią”.

 

§ 2

 

Siedzibą poradni jest wydzielona część budynku Liceum Ogólnokształcącego w Warcie, ul. 3-go Maja 29.

 

§ 3

 

Poradnia zasięgiem swoim obejmuje:

-    Gminę i Miasto Warta, a w niej szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze:

 1. Zespół Szkół Publicznych w Warcie  - Szkoła Podstawowa w Warcie, Publiczne Przedszkole w Warcie
 2. Szkołę Podstawową we Włyniu.
 3. Szkołę Podstawową w Cielcach.
 4. Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy -  Szkoła Podstawowa w Rossoszycy, Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy                                                                                         
 5. Szkołę Podstawową w Jeziorsku.
 6. Szkołę Podstawową w Ustkowie.
 7. Szkołę Podstawową w Jakubicach.
 8. Szkołę Podstawową w Raczkowie.
 9. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie -  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warcie, Gimnazjum  Nr 2  w Warcie, Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Warcie
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.
 11. Publiczne Gimnazjum w Warcie.
 12. Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.
 13. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Tomisławicach.
 14. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Rafałówce.
 15. Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce.
 16. Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach.

-    Gminę Goszczanów, a w niej szkoły:

 1. Szkołę Podstawową w Goszczanowie.
 2. Zespół Szkół w Chlewie -  Szkoła Podstawowa w Chlewie, Publiczne Gimnazjum w Chlewie
 3. Szkołę Podstawową w Kaszewie.
 4. Szkołę Podstawową w Lipiczu.
 5. Publiczne Gimnazjum w Goszczanowie.
 6. Publiczne Przedszkole w Goszczanowie.

-    Gminę i Miasto Błaszki, a w niej szkoły:

 1. Szkołę Podstawową w Kwaskowie.
 2. Szkołę Podstawową w Kalinowej.
 3. Szkołę Podstawową w Domaniewie.
 4. Publiczne Gimnazjum w Kalinowej.
 5. Szkołę Podstawową w Błaszkach,
 6. Szkołę Podstawową we Włocinie.
 7. Szkołę Podstawową w Łubnej,
 8. Szkołę Podstawową w Gruszczycach,
 9. Szkołę Podstawową w Sędzimirowicach,
 10. Publiczną Szkołę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Jasionej,
 11. Publiczne Gimnazjum w Błaszkach,
 12. Publiczne Gimnazjum w Gruszczycach,
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach,
 14. Publiczne Przedszkole w Błaszkach,
 15. Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach,
 16. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Błaszkach.

 

§ 4

Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Sieradzki.

 

§ 5

 

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.

 

§ 6

 

Poradnia jest placówką publiczną. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 7

 

Poradnia realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia MEN  z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199) oraz ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (rozporządzenie MEN i S z 11 grudnia 2002r. D. U. Nr 223, poz. 1869) z póżń. zm.

 

Celem poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia i  młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy  w  wyborze kierunku kształcenia i   zawodu, udzielanie rodzicom  i  nauczycielom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i  kształceniem dzieci i  młodzieży, a  także wspomaganie przedszkoli, szkół i  placówek w   zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. U. z  2013r. poz. 199).

 

§ 8. 

Do realizacji swoich zadań poradnia współpracuje z: administracją oświatową, samorządami terytorialnymi, organami bezpieczeństwa, szkołami, przedszkolami, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, z   innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i  bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i   pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

§ 9

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 10

 

Do zadań poradni należy:

 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.

 

2. Udzielanie dzieciom i  młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy     psychologiczno-pedagogicznej.

 

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w  tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i  wychowawczych.

 

4. Organizowanie i  prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i  placówek w  zakresie      realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 11

 

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności

1. wydanie opinii;

2. wydanie orzeczenia o   potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4.   wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i  młodzieżą oraz   rodzicami.

 

§ 12

1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w  terminie nie dłuższym niż 30 dni, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach w  terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

2. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia dodatkowego zaświadczenia,    nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w pkt. 2, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 

3. Jeżeli w  celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o  swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

4.  Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w   szczególności wyniki obserwacji i   badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w  przedszkolu, szkole lub placówce.

 

5.  W  celu uzyskania informacji o   problemach dydaktycznych i   wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii, informując o  tym osobę składającą wniosek.

 

6. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

 

7. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację  o wynikach diagnozy przeprowadzonej w  poradni.

 

8. Opinię podpisuje dyrektor poradni oraz specjaliści, którzy ja sporządzili.

 

§ 13

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży   oraz rodzicom polega w szczególności na:

1.  Prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

 

2. Udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

3. Udzielaniu pomocy rodzicom w  rozpoznawaniu i  rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w  rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

§ 14

 

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w  tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i  wychowawczych polega w   szczególności na:

1. Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych, specjalistom pomocy w:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i   edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i  młodzieży, w  tym w   rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w   uczeniu się u   uczniów klas  I–III szkoły podstawowej; planowaniu i realizacji zadań z  zakresu doradztwa edukacyjno-   zawodowego;  rozwijaniu zainteresowań i  uzdolnień uczniów.

 

2. Współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w  udzielaniu i  organizowaniu przez przedszkola, szkoły i  placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

3. Współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego, albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i   środków dydaktycznych, w  tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.

 

4. Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,    pomocy w  rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i  wychowawczych.

 

5.  Podejmowaniu działań z  zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

6. Prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i  nauczycieli.

 

7.  Udzielaniu, we współpracy z   placówkami doskonalenia nauczycieli i   bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i  specjalistom.

 

§ 15

 

Organizowanie i  prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i  placówek w zakresie      realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wspomaganie to obejmuje:

1.  Pomoc w  diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki.

2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb  przedszkola,   szkoły lub placówki.

3.  Zaplanowanie form wspomagania i  ich realizację.

5. Wspólną ocenę efektów i  opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

§ 16

 

Poradnia udziela pomocy dzieciom i   młodzieży, rodzicom oraz  nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

 

W  przypadku dzieci i   młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

§ 17

 

W   poradniach są organizowane i  działają zespoły orzekające, wydające   orzeczenia,   o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego   oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

            Postępowanie orzekające do odpowiednich form prowadzą powołane przez dyrektora poradni.

 1. Zadaniem zespołu orzekającego jest:
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, u których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i  odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

      2.   Zespół powołuje dyrektor poradni.

 

      3.   W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu ;
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz medycyny,
 • w miarę potrzeby inne osoby, jeżeli ich udział jest niezbędny (wnioskodawcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele – wychowawcy).

    4.   Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

    5.  Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  dziecka, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

 

    6. Zespół orzeka na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych,  lekarskich i ewentualnie logopedycznych przeprowadzonych przez specjalistów poradni, bądź spoza poradni przedstawionych w formie opinii zbiorczej.

 

   7. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

 

  8. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

 

  9. Orzeczenie albo opinię (protokół) przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

 

 10. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego,  orzeczenie o braku indywidualnego nauczania, albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wg wzorów stanowiących załącznik nr 5 - 8 do rozporządzenia.

 

 11. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego przygotowania przedszkolnego, albo indywidualnego nauczania, potrzeby zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, potrzeby zmiany wskazań, potrzeby zmiany okresu na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie,  zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie, które jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

 

 12. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wg wzorów stanowiących załącznik nr 1-4 do rozporządzenia na okres zgodny z § 9.1. rozporządzenia MEN z 18 września 2008r. (Dz. U.  173 poz. 1072).

 

13. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w  § 11 ust. 1 lub  § 12 ust.1 powyższego rozporządzenia , zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wg wzorów stanowiących załącznik nr 9 – 11 do rozporządzenia.

 

14. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

15. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

16.  Orzeczenie lub opinię podpisuje przewodniczący zespołu.

 

17. Posiedzenie zespołu odbywa się przeciętnie raz w miesiącu oraz dodatkowo w razie potrzeby.

 

18. Orzeczenie lub opinię zespołu doręcza się w trzech egzemplarzach wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

 

19. Orzeczenie o nieuwzględnieniu wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie orzeczenia    doręcza się w jednym egzemplarzu.

 

 20. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać kopię  orzeczenia albo opinii  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

 

21. Wnioskodawcy (rodzicom, prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia w terminie 14 dni od daty jego doręczenia do Kuratora Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu za pośrednictwem zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie, który wydał orzeczenie.

 

22. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

23.  Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

 

§ 18

 

Organami poradni są:

 • dyrektor poradni
 • rada pedagogiczna
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych i nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników poradni,
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,
  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej poradni w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników poradni.
 3. Tryb powoływania dyrektora reguluje art. 36 i 36a  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 1991r.)  z późniejszymi zmianami.
 4. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w placówce, odwołuje go w przypadkach zgodnych z art. 38 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
 5. Uprawnienia i obowiązki dyrektora.

Dyrektor w szczególności :

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą  obsługę placówki.
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 19

 

 1. W poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w półroczu, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, rady placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.
 8. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 • powołanie zespołu do opracowania planu dydaktyczno – wychowawczego poradni z dyrektorem jako przewodniczącym zespołu,
 • powołanie komisji do spraw wniosków i uchwał,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

    9.   Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć pracowników,
 • plan wykorzystania środków finansowych w ramach przyznawania limitów,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycję dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
 • dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię – Starostwo Powiatowe w Sieradzu, które uchyla uchwałę a w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

  10.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni i przedstawia do uchwalenia.

  11. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego poradnię, o odwołanie z funkcji dyrektora, lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z funkcji w placówce.

  12. W przypadku określonym w punkcie 11 organ prowadzący poradnię, albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

  13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków członków.

  14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

  15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników.

  16. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się poza godzinami pracy dydaktycznej.

 

§ 20

 

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi oraz lekarza medycyny na umowę – zlecenie do obsługi zespołów orzekających.
 3. Pracownikami pedagogicznymi są:
  • psycholodzy,
  • pedagodzy,
  • logopedzi  legitymujący się wyższym wykształceniem magisterskim.
 4. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni w zależności od zadań określonych
  w jej statucie oraz terenu działania ustala, na wniosek dyrektora, organ prowadzący poradnię – Starostwo Powiatowe w Sieradzu.
 5. Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala dyrektor w zależności od potrzeb poradni.
 6. Zakres obowiązków pracowników określa dyrektor i jest włączony do akt osobowych.
 7. Szczegółową organizację poradni określa w danym roku szkolnym arkusz organizacji poradni. Zatwierdzany jest przez organ prowadzący poradnię „Starostwo Powiatowe w Sieradzu”.
 8. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się:
 • teren działania poradni oraz liczbę dzieci i młodzieży,
 • liczbę pracowników poradni (pedagogicznych i administracyjno – obsługowych) oraz lekarza,
 • ogólną liczbę godzin ponadwymiarowych wynikających z potrzeb poradni.

    9. Organizację stałych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora poradni na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

   10.  Poradnia jest placówką nieferyjną, pracuje w ciągu całego roku.. Nauczycielom poradni przysługuje 35 dni urlopu wypoczynkowego.

    11.  Pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązkowego wymiaru godzin prowadzą badania diagnostyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą, współpracują z nauczycielami, rodzicami oraz innymi osobami i instytucjami na terenie poradni i poza nią.

    12.  W razie nieobecności dyrektora poradni, zastępuje go wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

    13.  Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz.187 i Nr 31, poz.214 z 1983r.;  Nr 5 poz. 33 z 1988r.;  Nr 19 poz. 132 z 1989r.;  Nr 4, poz.24 i Nr 35, poz. 192 z 1990r.; Nr 34, poz.197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 425 z 1991r.;  Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450 z 1992r.;  Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451) z późniejszymi zmianami.

 

§ 21

 

 1. Poradnia posiada podłużną pieczątkę o treści:

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. 3-go Maja 29, tel. 829-47-34

98 - 290 WARTA

NIP 827-17-64-481, Reg. 730161034

 

 

 2. Pieczątką sygnujemy dokumenty wychodzące z poradni, a w szczególności orzeczenia i opinie.

 

§ 22

 

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

Orzeczenie organizacyjne.

Roczny program pracy poradni.

Sprawozdanie SIO.

Tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni.

Projekt organizacyjny poradni.

Teczki indywidualne badanych.

Wykaz alfabetyczny dzieci i  młodzieży korzystających z  pomocy poradni.

Rejestr wydanych opinii i  rejestr wydanych orzeczeń.

Dzienniki zajęć, w tym specjalistyczne.

Protokoły posiedzeń zespołów orzekających.

Księga protokołów rady pedagogicznej.

Księga porad bez badań.

Księga pracy poza poradni.

Zakresy obowiązków pracowników.

Teczki akt osobowych pracowników.

Księga inwentarzowa i księgozbioru.

Plan doskonalenia pracowników.

Plan szkoleniowy rady pedagogicznej na dany rok szkolny.

Problematyka i harmonogram hospitacji.

Rejestr dzieci i młodzieży przyjętej wraz z formami udzielonej pomocy.

Skorowidz alfabetyczny przyjęć.

Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 23

 

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Statut poradni został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 marca 2013r. Uchwałą Nr 80.

 

 

 

 
Copyright © 2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla 1.5 themes free